Algemene voorwaarden

 

BVBA Trade and Investment
Zetel : Dendermondsesteenweg 89, 9260 WICHELEN
Uitbatingszetel : Korte Massemensteenweg 60 bus 3, 9230 WETTEREN
KBO : 0429.133.443
Handelsbenaming : T&I Drive
Email : pierre.demey@ti-drive.be
Website: www.ti-drive.be

Artikel 1

Alle dienstenleveringen van T&I Drive zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijking kan alleen mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
Door het overmaken van de bestelling gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden en is de Klant erdoor gebonden. Deze voorwaarden sluiten de toepassing uit van de gebeurlijke algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant en zullen steeds primeren.

Artikel 2

Elke aanvraag tot vervoer word per e-mail overgemaakt aan T&I Drive op het adres pierre.demey@ti-drive.be. De aanvraag wordt steeds door T&I Drive bevestigd aan het emailadres van waaruit de aanvraag is gedaan. Eerst na uitdrukkelijke bevestiging door T&I Drive van de aanvaarding van de aanvraag, komt de overeenkomst tot stand.
Met het oog op een correcte uitvoering moet de aanvrager in de aanvraag alle nuttige inlichtingen verstrekken aan T&I Drive met name :
- Naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, gsm nummer van de Klant en van de contactpersoon voor de uitvoering van de gevraagde opdracht
- Mededeling of een factuur wordt gevraagd
- Indien de Klant een factuur wenst : facturatie-adres en BTW nummer
- Totaal aantal personen waarvoor het vervoer aangevraagd wordt
- Ophaaladres en tussenstops
- Adres van bestemming
- Datum en uur waarop de Klant wenst afgehaald te worden
- Datum en uur waarop de Klant de bestemming wil bereiken
- Gebeurlijk bijzondere bagage (niet limitatief : kinderwagens, fietsen, enz.).

Bij luchthavenvervoer dienen aanvullend volgende inlichtingen te worden verstrekt:
- Het voorziene vertrek - en aankomstuur van de vlucht
- Het vluchtnummer van de terugvlucht
- Het telefoonnummer waarop de contactpersoon voor de uitvoering van de opdracht bereikbaar is

Het exacte tijdstip van ophaling zal steeds door T&I Drive, uiterlijk 1 dag voor het vertrek aan de Klant en de contactpersoon voor de uitvoering van de opdracht meegedeeld worden per email op het door de Klant opgegeven emailadres.

Bij wijziging van het tijdschema, dient de Klant T&I Drive steeds tijdig en bij voorkeur ook telefonisch te verwittigen op het nummer 0468/30 02 66.

Het afgesproken vervoer wordt dan in onderling overleg tussen T&I Drive en de Klant aangepast.

Bij laattijdig verwittigen zullen de volledige kostprijs van het vervoer en eventuele wachturen verschuldigd zijn aan T&I Drive aan 10€ per begonnen kwartier (bij vervoer van de luchthaven is vanaf de landing 1 uur wachttijd inbegrepen. Extra wachttijden worden daar aangerekend aan 10€ per begonnen kwartier).

Bij afhaling op de luchthaven of stations moet de Klant steeds uitkijken naar een chauffeur met bord met opschrift “T&I Drive”. T&I Drive staat 30 minuten na aankomst van de Klant klaar op een vooraf afgesproken locatie.

Artikel 3

Prijsoffertes kunnen op uitdrukkelijk verzoek verkregen worden.

Alle prijsoffertes zijn 1 maand geldig.

De offerteprijs is altijd strikt beperkt tot hetgeen in de offerte is beschreven en opgenomen. Parkeergelden, taksen, vignetten en tolgelden zijn nooit in de offerte begrepen.

Artikel 4

De tarieven van T&I Drive gelden voor 1 ophaalplaats. Indien op verschillende plaatsen een persoon of personen moeten opgehaald/gebracht worden, wordt een extra bedrag van 5€ bij per extra ophaal/stopplaats aangerekend.

De tarieven van T&I Drive zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Elke verhoging of vermindering van de B.T.W. aanslagvoet zal ten gunste of ten laste van de Klant zijn. Wanneer na de bestelling andere taksen van toepassing zouden worden, zullen deze laatste worden toegepast ten gunste of ten laste van de Klant.

Extra kosten zoals parking, tol of vignetten worden altijd integraal doorgerekend aan de Klant.

Artikel 5

Alle ritten die T&I Drive uitvoert (waarvoor geen factuur is gevraagd) worden cash betaald bij de aanvang van de rit (heen- en terugkost) tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag voor de uitvoering van de opdracht wordt aan de Klant meegedeeld per email houdende bevestiging van de aanvaarding van de opdracht. Bij niet betaling voor aanvang van de heenrit, heeft T&I Drive het recht de opdracht eenzijdig te weigeren zonder enige aanspraak van de Klant op schadevergoeding om welke reden ook zoals bijvoorbeeld de gevolgen van het niet tijdig bereiken van de beoogde bestemming.

Indien de terugrit niet kan uitgevoerd worden, door toedoen van de Klant, om welke reden dan ook, op het afgesproken tijdstip, wordt nooit enig bedrag terugbetaald door T&I Drive.

Indien de Klant betaalt via een overschrijving dient het volledige verschuldigde bedrag (voor heen- en terugrit) minstens uiterlijk 3 dagen voor de rit op de rekening van T&I Drive gecrediteerd te zijn

Alleen de Klant met inschrijving in het KBO-register heeft de mogelijkheid om te betalen na ontvangst van de factuur. De aflevering van een factuur moet uiterlijk samen met de aanvraag tot vervoer gevraagd worden met mededeling van het facturatieadres en btw nummer. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag erin vermeld. De aflevering van een factuur geeft aanleiding tot het aanrekenen van een administratieve kost van 7.5 EUR per factuur.

In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de rentevoet volgens de Wet van 02.08.2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken en een schadebeding te belope van 10% van het factuur bedrag met een minimum van 75 EUR.

Voor buitenlandse bestemmingen dient het volledige bedrag betaald te worden via overschrijving op de rekening van T&I Drive voorafgaandelijk aan de aanvang van de opdracht. Reservaties voor buitenlandse bestemmingen zullen bij annulatie, eender op welk tijdstip, integraal aangerekend worden, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8.

Artikel 6 T&I Drive gaat steeds een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

T&I Drive is niet aansprakelijk voor schade aan personen en goederen die opgelopen zijn tijdens de rit, door onze fout of overmacht.

Overmacht stelt partijen vrij van hun verbintenissen voor de duur ervan. Onder overmacht wordt onder meer begrepen alle vertragingen als gevolg van onder meer en niet limitatief filevorming, verkeersdrukte, weersomstandigheden, wegenwerken, autopanne, enz.

T&I Drive heeft een bedrijfspolis burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid afgesloten, met een maximale vergoeding per schadegeval van 1.500.000 EUR lichamelijke en stoffelijke schade vermengd, en een producten- en dienstenaansprakelijkheidspolis met een met een maximale dekking per schadegeval en per verzekeringsjaar van 1.500.000 EUR lichamelijke en stoffelijke schade vermengd.

Voor het geval dat de aansprakelijkheid van T&I Drive aan de orde zou gesteld worden hoofdens uitvoering van huidige overeenkomst is haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tevens tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij, waar T&I Drive de voornoemde bedrijfspolis aansprakelijkheid heeft afgesloten, zal vergoeden. Verder draagt T&I Drive geen enkele expliciete of impliciete verantwoordelijkheid.

Alle klachten, betwistingen of protesten dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering van de opdracht per aangetekend schrijven gemeld te worden aan T&I Drive op het zeteladres Dendermondsesteenweg 89 te 9260 SCHELLEBELLE. Een klacht geldt niet als reden om niet of laattijdig te betalen en schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7

Tijdens het vervoer is het dragen van de veiligheidsgordel verplicht, zowel voor de veiligheid van de Klant als van T&I Drive.

Eten, roken en verbruik van (alcoholische of andere) dranken zijn niet toegestaan in de wagens van T&I Drive.Dieren zijn niet toegelaten in de wagens van T&I Drive, behoudens dit vooraf en uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door T&I Drive.

Bij bevuiling van en/of toebrengen van schade aan de wagens van T&I Drive, zullen de kosten van de schoonmaak/schade integraal doorgerekend worden aan de Klant, met een minimumvergoeding van 150 €.

Artikel 8

Indien het gereserveerde transport door de Klant geannuleerd wordt, geldt volgende regeling
- Bij annulatie meer dan 7 dagen voor de gevraagde datum zijn er geen kosten ten laste van de Klant
- Bij annulatie tot en met 3 dagen voor de gevraagde datum wordt 50 % van het verschuldigde bedrag aangerekend aan de Klant
- Bij annulatie minder dan 3 dagen voor de gevraagde datum wordt het volledige bedrag aangerekend aan de Klant

Bij duidelijke tekenen van dronkenschap kan T&I Drive de betreffende persoon of personen éénzijdig weigeren te vervoeren. De volledige kostprijs van het vervoer blijft verschuldigd en eventuele wachturen verschuldigd aan T&I Drive aan 10€ per begonnen kwartier worden aangerekend.

T&I Drive kan éénzijdig de overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk ontbinden omwille van onvoorziene omstandigheden. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van T&I Drive.

Artikel 9
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde dan wel het vredegerecht Wetteren, uitsluitend bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Welke diensten bieden wij aan?

Personenvervoer, VIP vervoer, luchthavenvervoer, ...
Bekijk al onze diensten